Tianjiao Ji marries Zheng Lian

Tianjiao Zheng Marriage Photo

Tianjiao Ji got married to his wife Zheng Lian on May 21st, 2018, 小满 (one of 24 Solar Terms in China). Congratulations Tianjiao!